MILJÖPOLICY

 

Vi på Tage Møller Arkitektbyrå utför arkitektuppdrag i hela
projekteringsprocessen för både nybyggnader och ombyggnader
av kontorshus, industrier, äldreboende, skolor och bostäder.

Vi har ett stort miljöintresse och vill ta vårt
ansvar för en hållbar utveckling genom följande:
 

 

Kompetens och ständig bättring Förebygga föroreningar
Vi ska aktivt följa utvecklingen på miljöområdet och kontinuerligt förbättra medarbetarnas kunskaper i miljöanpassad projektering.
Vi ska ersätta material och produkter som kan innebära skada på människors hälsa och miljö och på det viset förebygga föroreningar.
Lagkrav Kretslopp
Vi ska efterleva lagkrav och andra krav på miljöområdet som berör vår verksamhet.

Vi ska tillämpa ett kretsloppstänkande vid våra system- och materialval och beakta hela byggnadens livslängd.

Helhetstänkande Dialog

Vi ska väga in miljöhänsyn vid våra system- och materialval tillsammans med övriga hänsyn som funktion, kvalitet, estetik, ekonomi och arbetsmiljö.

Vi ska föra en dialog med beställare och övriga projektörer om miljöhänsyn och föra fram vår policy och våra miljömål.