VARFÖR ANLITA EN ARKITEKT?

Arkitekten förenar konstnärlighet, funktion, teknik, och ekonomi samt tar ansvar
för helheten i planerings och beslutsprocessen (för byggnader, miljöer, inredningar).

Genom en tidig och omsorgsfull arbetsinsats kan arkitekten spara stora pengar
åt uppdragsgivaren. Beslut i projekteringsskedet är "billiga" att fatta, men av stor
betydelse för de slutgiltiga produktions-, drifts- och underhållskostnaderna.

I detta skede sköter även arkitekten kontakterna med myndigheterna för t.ex.
ansökningar och tillstånd.

Arkitekten är projektledaren som kontrollerar hela arbetet.

 

HUR ARBETAR ARKITEKTEN?

Arkitekten vill komma in i ett tidigt skede för att arbeta fram program och
kostnadsram i samråd med beställaren.

Efter inledande genomgång börjar arbetet med att ta fram förslag som uppfyller kraven i programmet.

Projektet fortsätter med att arkitekten presenterar skisser, ibland kompletterade
med modeller.

Därefter görs detaljerade ritningar och beskrivningar som underlag för ansökningar,
upphandling och byggande. Dessa ligger sedan till grund för övriga konsulters
arbete som arkitekten samordnar och följer upp under byggnadsskedet och när
byggnaden tas i bruk.